profile

मल्लरानी गाँउपालिका

गाँउ कार्यपालिकाको कार्यालय

खलंगा, प्यूठान

लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल

कर संकलन प्रणाली

2079-02-14

© Copyright सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग © 2022
सपोटका लागि सफ्टेक इन्फोसिस प्रा लि काठमाडौ